Östersjöns miljö

Östersjön är ett ungt innanhav som bildades av landhöjningar efter istiden. Landarealen omkring Östersjön är rik på färskvatten från berg och floder och det är stor tillrinning av sötvatten. I den södra delen sker utbytet med havet genom det grunda sundet i Öresund och Stora och Lilla Bält. Större delen av Östersjön är relativt grund men det finns några djupare sänkor. Vattnet rör sig långsamt i Östersjön, det ligger i lager och det kan ta upp till 40 år för vattnet att cirkulera och bytas ut. Det betyder att det som hamnar i Östersjön stannar där väldigt länge. Den kalla och till stor del näringsfattiga miljön gör att det bara är särskilt anpassade arter som trivs i detta hav. Salthalten och temperaturen varierar i språngskikten, de olika skikten av vatten är viktiga för fiskars fortplantning så när förhållanden ändras, exempelvis när det blir varmare på grund av klimatförändringar eller när tillflöden med saltvatten från söderut ändras så behöver arterna anpassa sig.

Eftersom cirkulationen av vatten går långsamt så stannar även miljögifter kvar i Östersjön under en längre tid. Vissa miljögifter vet vi inte ens hur länge de stannar kvar i vattnet. Många arter ansamlar de gifter som släpps ut och ju högre upp i näringskedjan man kommer desto mer gifter innehåller organismerna. 

Det bor över 85 miljoner människor runt Östersjön som tillsammans i alla tiden släppt ut övergödning i havet och använt den som dumpningsplats för material man inte längre önskar att se på land. Ett övergött hav medför en kaskad av algblomningar som i sin tur ändrar förutsättningarna för alla andra levande organismer och det blir en ond spiral av händelser.